Dom Strzelca w Tomaszowie

8 czerwca 1929 roku Rada Miasta Tomaszów Mazowiecki podjęła uchwałę przekazując plac przy  zbiegu Alei Marszałka Piłsudskie i Legionów  o powierzchni 2599,30 m2 dla Związku Strzeleckiego pod warunkiem że w ciągu 3 lat  Związek przystąpi do budowy domu.

8 czerwca 1929 przekazanie placu przez UM dla Strzelca
11 kwietna 1931 wystąpienie Strzelca do UM z planem zabudowy
22 stycznia 1937 Przesłanie przez UM do Starostwa w Brzeźnach drugiego egzemplarza dokumentacji  budynku
21 lutego 1938 Zmiana uchwały z 8 czerwca 1929 roku na Uchwałę przekazującą prawomocnie plac dla Związku Strzeleckiego
2 sierpnia 1938 Projekt instalacji wodno kanalizacyjnej
11 maja 1939 Podpisanie w Sądzie Grodzkim Aktu Notarialnego na przekazanie placu i założenie hipoteki

11 kwietna 1931 roku Kierownik Tomaszowskiego Oddziału Związku Strzeleckiego p.Sabrycy wystąpił z podaniem  do Magistratu m. Tomaszów Mazowiecki załączając plan na parcelę 2599,30 m2 stosownie do protokołu posiedzenia Rady Miasta Tomaszów Mazowiecki  z dnia 8 czerwca 1929 roku nr.43 ,darowana przez Miasto Związkowi Strzeleckiemu Oddział Tomaszów Mazowiecki.

15 października 1936 roku Wice Starosta Powiatowy z Brzezin p.  J.Rutka wystąpił  z pismem do komitetu Budowy Domu Strzeleckiego za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Tomaszowie o przyspieszenie nadesłania obliczeń statystycznych dźwigarów i belek żelaznych nad piwnicami i parterem oraz konstrukcją stropu żelbetonowego nad salą projektową Domu Strzeleckiego. Brak powyższych danych uniemożliwiał zatwierdzenie projektu. Pismo dotarło w dniu 17 października 1936 roku.

Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki Antoni Rączaszek w dniu 9 grudnia 1936 roku wystąpił do Starosty Powiatowego w Brzezinach z pismem dotyczącym obliczeń statystycznych dźwigarów i belek żelaznych nad piwnicami i parterem oraz konstrukcją stropu żelbetonowego nad salą projektową Domu Strzeleckiego.

12 grudnia 1936 roku Wice Starosta Powiatowy z Brzezin  J.Rutka w odpowiedzi na powyższe pismo zwraca się z prośba do Zarządu Miejskiego o przesłanie drugiego egzemplarza obliczeń statystycznych Domu Strzeleckiego przy zbiegu ulic Marszałka Piłsudskiego o i Legionów w Tomaszowie Mazowieckim. Pismo dotarło do Zarządu Miejskiego 11 stycznia 1937 roku.

22 stycznia 1937 roku Urząd Miasta przesyła drugi egzemplarz obliczeń statystycznych do Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

21 lutego 1938 roku podczas posiedzenia Rady Miasta (protokół nr.49) Kierownik Wydziału Ogólnego Zarządu Miejskiego F.Stępniak  referował sprawę darowizny placu miejskiego na rzecz Związku Strzeleckiego pod budowę domu. Rada Miasta podjęła już stosowaną uchwałę w dniu 8 czerwca 1929 roku. Ponieważ Związek nie wywiązał się z umowy – rozpoczęcia budowy Domu  Strzeleckiego w ciągu 3 lat-z braku funduszu Rada Miasta  na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 1935 roku  uchwaliła sprolongować Związkowi termin rozpoczęcia budowy na podarowanym placu do dnia 1 stycznia 1938 roku. Zgodnie ze Statutem Związku  zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1922 roku  tylko Zarząd Główny może zarządzać majątkiem centralnym i niższych instancji, przyjmować ofiary i darowizny.
W związku z tym że Oddział nie posiada osobowości prawnej ,więc nie może przyjmować darowizn Rada Miasta postanowiła podjąć nową uchwałę o podarowaniu placu. Uchwała Kolegium została jednogłośnie przyjęta w następującym brzmieniu:

,,Rada Miasta na podstawie  Ustawy ….. postanawia podarować bezpłatnie na rzecz Związku Strzeleckiego plac miejski  położony przy ulicy Marszałka Piłsudskiego i Legionów o ogólnej  powierzchni 2600 m2 pod budowę domu dla Związku Strzeleckiego  Oddział Tomaszów Mazowiecki „ Powyższa uchwała została podjęta w dniu 21 lutego 1938 roku (protokół nr.49) i podpisana przez Prezydenta Miasta Antoniego Rączaszka.

Pozwolenie na budowę Domu Strzeleckiego

26 kwietnia 1938 roku dokonano aktu notarialnego w Warszawie. Dyrektor Biura Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego Zbigniew Glinicki w imieniu Biura  upoważnia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Strzeleckiego w Tomaszowie Mazowiecki Konstantego Zasłonę i Skarbnika tegoż Zarządu  Jana Witkowskiego do nabycia dla Związku Strzeleckiego  w drodze darowizny do Gminy miasta Tomaszów Mazowiecki placu w Tomaszowie Mazowieckim pod budowę Domu Strzeleckiego

31 maja 1938 roku w Obwieszczeniach Publicznych nr 43  Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Grodzkim w Tomaszowie Mazowieckim  wyznacza termin pierwiastkowych regulacji hipotek na dzień 31 sierpnia 1939 roku dla nieruchomości  przy ul. Marszałka Piłsudskiego po numerem 41,róg ul.Legionów, składającej się z placu o powierzchni 2600 m2 oznaczonej w rejestrze pomiarowym miasta Tomaszów Mazowiecki  nr.27,policyjnym nr.90,mależącej do Gminy miasta Tomaszów Mazowiecki ,stanowiącej obecnie własność Związku Strzeleckiego ,hipoteka nr.728

2 sierpnia 1938 roku Biuro Urządzeń Zdrowotnych Marjan Masłowski z oddziału Kalisz przedkłada Zarządowi Budowy Domu Strzeleckiego kosztorys nr.311 na wykonanie instalacji kanalizacyjno-wodociągowej w Domu Strzeleckim im. Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Szacowany koszt   to 6989,21 zł.

Wymienione biuro jak i specjalista ds. centralnego ogrzewania , kanalizacji i wodociągów p.Masłowski był już wcześniej projektantem podobnych urządzeń w Tomaszowie przy ul. Bartosza Głowackiego 34 u WP.BORUNIA jak i w pawilonie letnim dla dzieci ,,ŹŁUWEK” PCK ( w okolicy Kol.Zawady). Jak sam pisze będąc oficerem rezerwy i synem weterana 1863 roku oraz wychowankiem przedwojennej firmy Arkuszewski ma  poważanie i specjalne względy u poważniejszych klientów tak w Łodzi i na prowincji

 11 maja 1939 roku w Sądzie Grodzkim w Tomaszowie Mazowieckim w obecności wiceprezydenta miasta dr. Mariana Gajewskiego, ławnika miasta Wacława Szmulskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Związku Strzeleckiego w Tomaszowie Konstantego Zasłony, skarbnika tegoż Zarządu Jana Witkowskiego została sporządzony Akt Notarialny darowizny placu przy zbiegu ulic Marszałka Piłsudskiego i Legionów o powierzchni 2600 m2 o wartości szacunkowej 1000 zł.

Budynek zostaje oddany tuz przed wybuchem II Wojny Światowej. W wyniku działań wojennych przechodzi z rąk faszystów w ręce komunistów. Dalej jest w posiadaniu władz lokalnych, wojska…i zostaje sprzedany w 2008 roku.

Elewacja frontowa Domu Strzelca w Tomaszowie Mazowieckim
Rzut parteru Domu Strzelca w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszowski Informator Tygodniowy
Tomaszowski Informator Tygodniowy