OC

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, który jest jednocześnie Szefem Obrony Cywilnej Kraju, skierował w dniu 1 marca 2021 r. do szefów obrony cywilnej wszystkich szczebli życzenia z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej.

Obrona cywilna to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Światowy Dzień Obrony Cywilnej jest obchodzony corocznie 1 marca.  Święto to zostało ustanowione w 1990 roku przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ang. The International Civil Defence Organisation, ICDO).

Obchody  tego Dnia są okazją do:
– podkreślenia znaczenia obrony cywilnej i podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie,
– uznania wysiłku  i dokonań wszystkich krajowych służb, odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.

Aktualnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z komendantem głównym PSP trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących obrony cywilnej w Polsce, których efektem będzie stworzenie przepisów prawnych i rozwiązań systemowych umożliwiających adaptację wobec ciągle zmieniających się wyzwań i zagrożeń.

Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami krawędzi. Na mocy norm prawa międzynarodowego, mienie oznaczone tym znakiem nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie  wojny.