Statut

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000566741.

Nasz statut a zarazem zakres działalności został uzgodniony z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Posiadamy podpisane porozumienia m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 7 pułkiem ułanów lubelskich, Ochotniczą Strażą Pożarna Tomaszów Mazowiecki.

STATUT

ZWIĄZEK STRZELECKI „STRZELEC” ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

JEDNOSTKA STRZELECKA 1002  IM. MJR. RUDOLFA MAJEWSKIWGO PS. ,,LEŚNIAK”.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr. Rudolfa Majewskiego ps. ,,Leśniak” zwana dalej Związkiem, jest organizacją proobronną, patriotycznym stowarzyszeniem, kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Art. 2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą,
z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach.

Art. 3

Siedzibą władz jest Tomaszów Mazowiecki.

Art.4

Związek może używać nazwy skróconej: Jednostka Strzelecka 1002.

Art. 5

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 6

Związek posiada sztandar wg ustalonego wzoru. Godłem Związku jest orzeł w koronie zamkniętej  z krzyżem, z literą S umieszczoną w tarczy amazonek.

Rozdział II

CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 7

Celem Związku jest:

 1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania;
 2. wychowanie obywatelskie członków;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych;
 4. uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej;
 5. przygotowywanie do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne;
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11. wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna;
 12. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;
 13. wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu, w szczególności z dziedziny strzelectwa;
 14. działanie  na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. działanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. organizowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 18. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 19. ratownictwo i ochrona ludności;
 20. niesienie pomocy osobom, zwierzętom oraz  ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i za granicą;
 21. promocja Rzeczypospolitej za granicami kraju;
 22. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 23. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 24. kolekcjonowanie broni zgodnie z przepisami prawa;
 25. organizacja rekonstrukcji i udział w nich z wykorzystaniem broni;
 26. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
 27. prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej a także świetlic środowiskowych, ośrodków szkolenia;
 28. rozwijaniu  uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką;
 29. zrzeszanie osób kolekcjonujących militaria, w tym umundurowanie i wyposażenie wojskowe współczesne i historyczne oraz broń, której posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. z późn. zm.) oraz pozostałą, nieobjętą ustawą broń białą oraz cięciwową;
 30. poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na temat przepisów prawa związanych z pozyskiwaniem oraz posiadaniem broni w szczególności na podstawie ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. z późn. zm.);
 31. popularyzacja pozytywnego wizerunku strzelców, posiadaczy broni oraz miłośników broni i militariów.

Art. 8

1. Związek realizuje swe cele poprzez:

 1. zrzeszanie swoich członków w Jednostce Strzeleckiej i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności   oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się  charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
 2. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia proobronnego;
 3. udział w obchodach i uroczystościach narodowych;
 4. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 6. prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia proobronnego, także wśród nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu;
 7. możliwość współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
 8. współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego,   placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego;
 9. kształcenie kadry instruktorskiej;
 10. reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie       zawodów sportowych i obronnych;
 11. wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym
              i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia;
 12. prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
              i o wolontariacie;
 13. organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych;
 14. prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 15. opiekę nad miejscami pamięciami narodowej;
 16. gromadzenie pamiątek związanych z historią Związku Strzeleckiego, Państwa Polskiego oraz Wojska Polskiego;
 17. prowadzenie świetlic środowiskowych, klubów zainteresowań, ośrodków szkolenia itp.;
 18. krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;
 19. szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska;
 20. propagowanie idei legalnego dostępu do broni dla praworządnych obywateli;
 21. możliwość realizowania zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.

2. Działania wymienione w ust. 1 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.

3. Związek realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność także wśród osób niezrzeszonych w Związku.

Art. 9

 1. Związek ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych,
  jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.
 2. Działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.

Art. 10

Podstawę pracy wychowawczej Związku stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 11

1. Członkiem Związku w rozumieniu art. 11 niniejszego statutu może być osoba, która ukończyła 12 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje statut, złoży przyrzeczenie  i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd, zwany dalej Dowództwem.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Związku, bez prawa udziału w głosowaniu na Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.

3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnoskargowego.

Art. 12

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Czynnych;
 2. Honorowych.

Art. 13

Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział w pracy Związku. Członkostwo czynne nabywa się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz  poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu
w Książce Rozkazów przez Prezesa – Dowódcę.

Art. 14

Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska, Związku, nie będąca członkiem Związku. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

Art. 15

Wszyscy członkowie, będący osobami fizycznymi, mają:

 1. prawo uczestniczenia w zebraniach członków;
 2. bierne prawo wyborcze, członkowie czynni o ile ukończyli 16 lat – małoletni w wieku 16-18 lat którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , z tym że e składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolność do czynności prawnych .

Art.16

Członkom czynnym:

 1. czynneprawo wyborcze;
 2. prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji Związku.

Art. 17

Członkowie Związku są zobowiązani:

 1. kierować się Prawem Strzeleckim;
 2. przestrzegać statutu Związku;
 3. wykonywać obowiązki nakładane przez regulaminy oraz uchwały władz Związku;
 4. opłacać składki członkowskie;
 5. działać lub współdziałać w pracach Związku.

Art. 18

PRAWO STRZELECKIE

 1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
 2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
 3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
 5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
 6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
 7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
 8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
 9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
 10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Art. 19

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej przyrzekam:

,,Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej
do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam:

Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem,
a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatel  i uczciwego człowieka.

Tak mi dopomóż Bóg.”

Art. 20

Członkostwo w Związku ustaje:

 1. w drodze własnoręcznego pisemnego oświadczenia członka skierowanego do Prezesa – Dowódcy Jednostki Strzeleckiej.
 2. poprzez skreślenie za nieuiszczanie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy – rozkazem Prezesa – Dowódcy,
 3. poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd  za czyn hańbiący– rozkazem Prezesa – Dowódcy,
 4. na mocy rozkazu Prezesa – Dowódcy za działanie sprzeczne z prawem i przyrzeczeniem strzeleckim,
 5.  z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, w szczególności ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność na przynajmniej trzech zbiórkach w ciągu miesiąca.
 7. w skutekskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnoskargowego.

Rozdział IV

WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

Art.  21

Władzami naczelnymi Związku są:

 1. Zebranie Członków;
 2. Zarząd – Dowództwo;
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 22

 1. Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne odbywają się w terminie od 30 do 60 dni od daty podjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków przez Komisję Rewizyjną Związku, Dowództwo lub 1/3 członków.
  O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad powiadamia w drodze uchwały Dowództwo najdalej
  w ciągu 21 dni od  daty uchwały o zwołaniu Zebrania Nadzwyczajnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku w tak określonym terminie przez Dowództwo, Zebranie zwołuje w drodze uchwały Komisja Rewizyjna Związku.
 2. W Zebraniu członków biorą udział członkowie Związku, z potwierdzeniem dokonania opłaty                         za należne składki członkowskie za ostatnie 3 lata.

Art. 23

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.

Do jego kompetencji należy:

 1. rozpatrywanie   i   zatwierdzanie   sprawozdań Zarządu- Dowództwa, Komisji Rewizyjnej;
 2. udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi – Dowództwu;
 3. uchwalanie zmian w statucie;
 4. wybieranie Prezesa – Dowódcy;
 5. wybieranie członków Zarządu-Dowództwa, Komisji Rewizyjnej;
 6. nadawanie tytułów członka honorowego;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz Związku.

Art. 24

Jedna i ta sama osoba nie może należeć do więcej niż jednego organu władzy Związku.

Art. 25

Nadzwyczajny Zebranie Członków  może mieć wszystkie kompetencje Zebrania Członków Zwyczajnego,
ale obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, co znajduje wyraz w treści uchwały o jego zwołaniu.

Art. 26

Zarząd- Dowództwo działa w okresie między Zebraniami członków. Do jej obowiązków należy:

 1. wykonywanie uchwał Zebrania Członków;
 2. zatwierdzanie regulaminów;
 3. zwoływanie Zebrania Członków Zwyczajnego i Nadzwyczajnego;
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Związku;
 5. wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń  państwowych  i  resortowych  dla członków Związku;
 6. przygotowywanie projektów regulaminów oraz ich zatwierdzanie;
 7. wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych.

Art. 27

W skład Zarządu – Dowództwa wchodzą Prezes – Dowódca, dwóch Vice Prezesów – Zastępców Dowódcy, Skarbnik.

Art. 28

Prezes – Dowódca kieruje jego działalnością. Do jego obowiązków należy:

 1. kierowanie pracami Dowództwa;
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz;
 3. prowadzenie korespondencji w imieniu Związku;
 4.   Prezes – Dowódca  jest osobiście odpowiedzialny za właściwe, terminowe zgłaszanie wszelkich zmian prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Art.29

Zebrania Dowództwa odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz na trzy miesiące. Zwołuje                   je Prezes – Dowódca z własnej inicjatywy lub w ciągu najdalej 21 dni od daty otrzymania powiadomienia
o nadesłaniu pisemnego żądania 1/3 członków Dowództwa, wniosku Komisji Rewizyjnej, przesłanych listem poleconym na adres siedziby Związku.

Art. 30

1. Komisja Rewizyjna Związku (w składzie od 3 do 4 osób) jest organem nadzorującym i kontrolującym  na bieżąco działalność finansową i statutową Związku.

2. W razie potrzeby dokonuje wykładni statutu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

3. Składa ona sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków po przeprowadzeniu przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości służbowej z żadnym członkiem Zarządu .

Art. 31

1. Obrady władz mogą być zwoływane w pierwszym i drugim terminie. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,

2. Dla ważności obrad w pierwszym terminie i uchwał podjętych podczas obrad w pierwszym terminie konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad i w chwili głosowania uchwał.

3. Dla ważności obrad w pierwszym drugim terminie  i uchwał podjętych podczas obrad w drugim terminie konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej 1/3 składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad i w chwili głosowania uchwał.

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zatwierdzania sprawozdań z ich działalności albo udzielania im absolutorium z wykonania obowiązków.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnoskargowego.

Art. 32

Kooptacja władz Związku w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzącego
z wyboru. Kooptacja następuje w razie nieobecności członka Władz na pierwszym posiedzeniu Władz, a także
w razie trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w art.20. Kooptacji dokonuje organ w którego składzie nastąpił vacat  z pośród członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII

MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI ZWIĄZKU

Art. 33

Majątek Związku stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające ze:

 1. składek członkowskich;
 2. dochodów z działalności statutowej, działalności gospodarczej i majątku Związku, w tym majątku odzyskanego;
 3. dochodów z ofiarności publicznej, darowizn, zapisów i spadków, które Związek może przyjmować                       od osób fizycznych i prawnych;
 4. dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze.

Art. 34

 1. Związek   może prowadzić  działalność  gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według  zasad określonych w przepisach prawnych i finansowych.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Związku służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.
 3. Cały dochód Związku i Samodzielnych Jednostek Strzeleckich przeznaczany jest na działalność

pożytku publicznego.

Art. 35

Majątek Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

Art. 36

Zabronione jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej tym artykule „bliskimi”;

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z konieczności wykonania celu statutowego;

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których zatrudnieni są  albo wykonują pracę na podstawie innego tytułu prawnego, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 37

 1. Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku potrzebne są podpisy dwóch członków Zarządu – Dowództwa w tym Prezesa – Dowódcy.
 2. Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu Prezesa – Dowódcy  lub upoważnionej przez niego osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego upoważnienia.

Rozdział VIII

CHARAKTER PRAWNY, ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI ZWIĄZKU

Art. 38

Związek jest osobą prawną i może posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać                                       go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i wszelkie inne zobowiązania, wystawiać weksle i czeki, zawierać kontrakty i umowy, pobierać składki, zakładać spółdzielnie, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i imprezy dochodowe, przyjmować darowizny, legaty i zapisy, wreszcie przeprowadzać wszelkie inne transakcje i przedsięwzięcia przewidziane prawem. Może brać udział w związkach, komitetach, spółkach, stowarzyszeniach tak dochodowych, jak i nie posiadających tego charakteru.

Art. 39

 1. Sprawy zmian statutu wymagają większości przynajmniej 2/3 głosujących w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania
 2. Dla ważności uchwały o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku, musi ona zostać podjęta
  w głosowaniu jawnym przez Zjazd, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 40

Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wydanej przez Prezesa-Dowódcę przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia w/w odwołanie na najbliższym zebraniu Komisji Rewizyjnej następującym  po wniesieniu odwołania. Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wydanych przez Komisję Rewizyjną przysługuje odwołanie do Zebrania Członków złożone do Zarządu – Dowództwa w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu przez Komisję Rewizyjną. Prezes-Dowódca przedstawia w/w odwołanie  na pierwszym Wlanym Zebraniu Członków następującym po wniesieniu odwołania.

Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.